Lapin AMKin logo
Lapin yliopiston logo

Solekko yrittää!

Oletko kiinnostunut yrittäjyydestä? Lapin yliopistolla ja Lapin AMKilla on yhteinen palvelu, joka tukee opiskelijoita ja henkilökuntaa polulla yrittäjäksi. Palvelun erityinen painotus on startup-yrittäjyydessä.

Tälle sivustolle on koottu perustietoa ja vinkkejä (startup-)yrityksen ideointiin ja liiketoimintamallin kehittelyyn. Idean kehitys liiketoiminnaksi ei ole suoraviivainen prosessi. Sivusto antaakin yleisen tason tietoa startup-yrittäjyyden alkutaipaleesta. Jokaisen yrittäjän tie on ainutlaatuinen, ja tiedon soveltamista tulee tietenkin harkita oman tilanteen mukaan. (Tuntuuko monimutkaiselta? Ota yhteyttä niin mietitään yhdessä!)

Sivusto jakaantuu seuraaviin osioihin:

Startup-yrittäjyys

Startup-yrityksellä tarkoitetaan yleensä nuorta yritystä (osakeyhtiötä), joka

 • kehittää korkean liiketoimintariskin innovatiivista tuotetta tai palvelua,
 • hakee toimivaa, kasvua mahdollistavaa liiketoimintamallia sekä
 • tavoittelee nopeaa kasvua ja kansainvälistymistä.

Startupeilla on potentiaalia olla merkittäviä elinkeinoelämän uudistajia sekä uusien tuotteiden, palveluiden (innovaatioiden) ja työpaikkojen luojia. Startup-yrittäjyys on kuitenkin epävarmaa ja usein riskialtista. Riskin vähentämiseksi on keinoja, joiden avulla yrityksen tuotetta ja liiketoimintamallia kehitetään vuorovaikutuksessa (potentiaalisten) asiakkaiden kanssa.

Suomalaisiin startup-yrityksiin voi tutustua vaikkapa Suomen startup-yhteisön jäsenlistauksen avulla.

Startup-yrittäjyys pähkinänkuoressa:

Alkuvaihe

Toiminta alussa: rajalliset resurssit, pieni tiimi ja suuri tarve rahoitukselle.

Innovatiivisuus

Uuden tai entistä paremman ratkaisun kehittäminen ja markkinoille pyrkiminen.

Asiakaskeskeisyys

Pyrkimys asiakkaiden tarpeiden ymmärtämiseen ja niihin vastaamiseen. 

Kasvuhakuisuus

Tähtäimessä kasvun mahdollistava liiketoimintamalli ja voimakas kasvu!

Riski

Harkitut riskit, epävarmuuden sietäminen ja valmius suunnanmuutoksiin.

Yrittämisen stereotypiat

Yrittäjyyteen, erityisesti startup-yrittäjyyteen, liittyy monia vanhentuneita tai muuten vain paikkaansapitämättömiä stereotypioita:

 • Yrittäjän tulee olla nuori, itsevarma, ulospäinsuuntautunut persoona, joka tekee nopeasti riskialttiita päätöksiä. > Yrittäjän ei tarvitse olla tietynlainen persoona, ja moni kerää osaamista työelämässä ennen yrityksen perustamista. Riskit liittyvät yritystoimintaan, mutta niin myös perusteellinen harkinta, eri vaihtoehtojen tutkiminen ja testaus.
 • Startup-yritykset kehittyvät suoraviivaisesti yhden ihmisen ideasta miljoonaluokan yrityksiksi. > Todellisuudessa yrityksen taustalla voi olla vuosien työ, erilaisia suunnanmuutoksia ja epäonnistumisista oppimista. Hyviä ideoita voi syntyä yksin, mutta useimmiten niiden kehittäminen käytännön sovelluksiksi vaatii muidenkin näkemyksiä.
 • Startupit toimivat aina teknologia-alalla. > Startupeja on perustettu laajasti eri aloille: esim. terveydenhoitoon, elintarvikealalle, koulutukseen sekä tekstiili- ja vaatetusalalle. Iso osa startupeista kuitenkin hyödyntää  teknologiaa tehokkuuden parantamiseksi, toiminnan kasvattamiseksi ja laajemman yleisön tavoittamiseksi.
 • Jos startupia ei saa kasvamaan maailmanluokan yritykseksi, on totaalisen epäonnistunut. > Startup-ajattelun ytimessä on kasvun tavoittelu. On kuitenkin kunkin yrittäjän omassa harkinnassa, mihin yrityksellään pyrkii. On ihan ok tavoitella sitä, että yritystoiminta on itselle mielekästä ja siitä saa riittävän toimeentulon.

Stereotypiat yrittäjyydestä luovat ympärillemme rakenteita, jotka saivat minut uskomaan, että vain tietynlaiset ihmiset sopivat yrittäjiksi, enkä minä ole yksi heistä.

Feministinen yhteiskuntatieteilijä Ada Segerstam

Innovaatiot

Innovaatioilla tarkoitetaan uusien tuotteiden, palveluiden, prosessien ym. keksimistä ja käyttöönottoa sekä uusien ja entistä parempien ratkaisujen luomista ihmisten, organisaatioiden ja yhteiskuntien haasteisiin.

Myös innovaatio-sanaan liittyy stereotyyppejä mm. yksittäisistä neroista, jotka luovat tyhjästä maailmaa muuttavaa teknologiaa. Innovaatiot voivat myös ratkaista arkisia haasteita tai parantaa jo olemassa olevia käytäntöjä. Innovaatioiden kehittäminen vaatii luovuutta, sinnikkyyttä ja yhteistyökykyä. Vaaditaan myös mahdollisuutta kokeilla erilaisia ratkaisuita, epäonnistua ja tehdä suunnanmuutoksia.

Taistelu todennäköisyyksiä vastaan – miten varmistaa innovaation menestys? Szymon Wiktorowicz, VTT

Innovaation ominaisuudet:

Uutuus

Uusi idea, joka erottuu jo olemassa olevista ideoista tai parantaa tai laajentaa niitä ratkaisevalla tavalla.

L

Toteutus

Pelkkä idea ei ole innovaatio, vaan siitä on tullut kehittää käyttökelpoinen sovellus, tuote, palvelu tai prosessi.

L

Arvo

Innovaatio luo käyttäjälleen arvoa: se ratkaisee jonkin ongelman tai vastaa johonkin tarpeeseen tai haluun.

Uutuus

Uusi idea, joka erottuu jo olemassa olevista ideoista tai parantaa tai laajentaa niitä ratkaisevalla tavalla.

Toteutus

Pelkkä idea ei ole innovaatio, vaan siitä on tullut kehittää käyttökelpoinen sovellus, tuote, palvelu tai prosessi.

Arvo

Innovaatio luo käyttäjälleen arvoa: se ratkaisee jonkin ongelman tai vastaa johonkin tarpeeseen tai haluun.

Erilaisia innovaatiotyyppejä:

Teknologinen innovaatio: Uusi teknologia, joka osaltaan mahdollistaa uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämisen. Esim. 3D-tulostus.

Liiketoimintamalli-innovaatio: Uusi tai merkittävästi paranneltu liiketoimintamalli eli se, miten yritys luo arvoa asiakkaille, vastaa heidän tarpeisiinsa ja ratkaisee jonkin heidän ongelmansa taloudellisesti kannattavalla tavalla. Esim. Airbnb.

Muotoiluinnovaatio: Tuotteen tai palvelun uudenlainen tai entistä huomattavasti parempi muotoilu, käytettävyys, toiminnallisuus ja saavutettavuus. Esim. puhelimen kosketusnäyttö.

Tuoteinnovaatio: Kokonaan uudenlainen, asiakkaan tarpeisiin vastaava tuote tai merkittävä parannus jo olemassa olevaan tuotteeseen. Esim. älypuhelin.

Markkinointi-innovaatio: Uusi markkinointitapa tai jo olemassa olevien käytäntöjen tai kanavien uudenlainen hyödyntäminen asiakaskokemuksen parantamiseksi, uusien asiakasryhmien tavoittamiseksi ja myynnin lisäämiseksi. Esim. somemarkkinointi.

Prosessi-innovaatio: Uusi tai paranneltu prosessi tehokkuuden lisäämiseksi, kustannusten vähentämiseksi ja laadun parantamiseksi. Esim. lean-ajattelun avulla kehitetty prosessi.

Palveluinnovaatio: Uusi, entistä paremmin asiakkaiden tarpeisiin vastaava palvelu. Esim. mobiilipankki ja mobiilimaksaminen.

Sosiaalinen tai yhteiskunnallinen innovaatio: Ratkaisu sosiaalisiin, yhteiskunnallisiin tai ympäristöön liittyviin haasteisiin ja ongelmiin, kuten köyhyys, epätasa-arvo ja ilmastomuutoksen torjunta. Esim. äitiyspakkaus.

Yrittäjätaidot

Toimialansa tuntemuksen lisäksi yrittäjänä tarvitaan perustietoa esim. taloushallinnosta, markkinoinnista, viestinnästä ja myynnistä. Näitä taitoja voi hankkia yrittäjyysopinnoista. Tässä muutamia:

Yrittäjäksi Lappiin -verkko-opinnot

Yrittäjäksi Lappiin -MOOC-opintokokonaisuus (5 op) on avoin, kaikille yrittäjyydestä kiinnostuneille suunnattu verkkokurssi.

Aalto-yliopiston avoin startup-verkkokurssi

Aalto-yliopiston englanninkielinen Starting Up -verkkokurssi (2 op) antaa perustietoa startup-yrittäjyydestä. Kurssi avaa keskeisiä käsitteitä ja teemoja ongelman määrittelystä asiakashankintaan ja tiimin muodostamiseen.

Lapin korkeakoulujen yrittäjyysopinnot

Lapin korkeakoulujen yrittäjyysopinnoissa (yht. 60 op) perehdytään mm. yritysjuridiikkaan, yritystoiminnan suunnitteluun, liiketoimintasuunnitelman laatimiseen sekä yrityksen perustamiseen.

Tukea matkan varrelle

Korkeakoulujen startup-palvelun lisäksi saatavilla on lukuisia tukipalveluita, verkostoja, järjestöjä ja yhteisöjä, jotka tukevat tuotteiden ja palveluiden kehittämistä, yrittäjyyden aloittamista sekä yritystoiminnan kasvua ja kansainvälistymistä. Rahoitukseen liittyviä palveluita on listattu erikseen.

Alueelliset yrityspalvelut

Eri alueiden yrityspalvelut tarjoavat monipuolisesti tukea ja neuvoja mm. yritysidean hiomiseen sekä yrityksen perustamiseen ja kehittämiseen. Kemi, Rovaniemi, Tornio.

Suomi.fi yrityksille

Suomi.fi-verkkopalvelussa on hyödyllisiä oppaita ja palveluja yrityksen elinkaaren eri vaiheisiin: esim. yrityksen suunnittelu, työnantajuus, talouden hallinta, vastuut ja velvollisuudet sekä kansainvälistyminen. Must yritystä suunnittelevalle!

Hautomot ja kiihdyttämöt

Startup-hautomot ja -kiihdyttämöt ovat ohjelmia, jotka auttavat startupeja niiden eri vaiheissa. Ne voivat tarjota esim. tukea idean kehittelyyn ja yrityksen kasvuun, toimistotiloja, rahoitusta, mentorointia ja verkostoitumis­mahdollisuuksia.

Hautomot tukevat startupeja alkuvaiheessa, usein ideasta lanseeraukseen. Kiihdyttämöt tukevat jo pidemmällä olevia yrityksiä.

Suomessa on paljon startup-hauduttamo- ja kiihdyttämötoimintaa sekä startup-yhteisöjä. Toimintaa ei välttämättä ole rajattu paikallisille yrityksille, vaan ne voivat olla avoimia kaikille. Esim.

Kasvu Open

Kasvu Open järjestää maksuttomia sparrausohjelmia ja tapahtumia yrittäjille.

Team Finland

Team Finland kokoaa yhteen yritysten kansainvälistymistä tukevat julkiset toimijat niin, että yritysten on helppo löytää palveluita neuvonnasta rahoitukseen.

TE-palvelut

TE-palveluiden aloittavien yritysten tukeen kuuluu mm. starttiraha ja yrittäjyyskoulutukset.

Lapin yrittäjät

Suomen yrittäjät on keskusjärjestö, joka ajaa pk-yritysten asiaa sekä jonka kautta on saatavilla tietoa, verkostoja ja tukea yrittäjyyteen. Opiskelijat voivat liittyä jäseniksi maksutta: opiskelijajäsenyys. Järjestöllä on alueellisia ja paikallisia yhdistyksiä: Lapin yrittäjät.

Lapin kauppakamari

Lapin kauppakamari haluaa varmistaa, että yritystoiminnalla on Lapissa kilpailukykyinen toimintaympäristö, Lappi on vetovoimainen sijoittumispaikka, yrityksillä on hyvät verkostoitumismahdollisuudet ja tietoa elinkeinoelämän toimintaympäristöstä. Lapin kauppakamari järjestää mm. koulutuksia, tapahtumia ja verkostoitumismahdollisuuksia, tukee yritysten kasvua ja kansainvälistymistä sekä tuottaa muita yrittämiseen liittyviä palveluita.

Startup-tilat taiteiden tiedekunnassa

ARCTA – Arctic Art & Design Labs tarjoaa vuokrattavia toimitiloja startupeille Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnassa. Haku tiloihin järjestetään aina keväisin. Arcta myös tukee yritysten ja opiskelijoiden yhteistyötä.

Ely-keskuksen kehittämispalvelut

Ely-keskus tarjoaa yrityksille palveluita mm. kasvuun, kansainvälistymiseen, tehostamiseen ja uudistumiseen sekä teknologian ja innovaatioiden kehittämiseen.

EU:n verkostot ja aloitteet

Euroopan unionilla on useita yrittäjyyteen ja innovaatioihin liittyviä verkostoja ja aloitteita, esim.

Startup-säätiö

Startup-säätiö tukee yrittäjyyttä sekä startup-yritysten syntymistä, kasvua ja kansainvälistymistä Pohjoismaissa. Se omistaa startup-tapahtuma Slushin.

  Keksintösäätiö

  Keksintösäätiöllä on erilaisia yrittämiseen ja keksimiseen liittyviä palveluita:

  • Ideasparraus: Keksintösäätiöltä voi hakea arviointia ja sparrausta varhaisen vaiheen keksinnölle tai idealle. Yhteystiedot
  • Grafituki: keksijät, innovaattorit ja pk-yrittäjät voivat hakea maksutonta viestinnän ja graafisen suunnittelun palvelua esim. idean esittelyn, nettisivujen tai logon suunnitteluun.

   Korkeakoulujen palvelut ja kehittämisympäristöt

   Yritykset voivat hyödyntää Lapin AMKin ja Lapin yliopiston yrityksille suunnattuja palveluita ja kehittämisympäristöjä. Kehittämisympäristöt ovat fyysisiä tai virtuaalisia ympäristöjä, kuten laboratorioita, studioita, pajoja tai simulaatioympäristöjä, joissa tuotteita, palveluita ja osaamista voidaan kehittää.

    Tapahtumat

    Slushin lisäksi maassamme on pienempiä startup-tapahtumia, esim. Polar Bear Pitching ja Hehku.

    Kestävä yrittäjyys

    Kestävyys liiketoiminnassa tarkoittaa ympäristöön ja yhteiskuntaan kohdistuvien negatiivisten vaikutusten minimointia tai sen varmistamista, että yritystoiminnan vaikutus näihin on positiivinen.

    Kestävät yritykset pyrkivät olemaan taloudellisesti kannattavia, vastuullisia ja ympäristöystävällisiä.

    Tietoisuus yritystoiminnan yhteiskunnallisista ja ympäristövaikutuksista lisääntyy, ja monet kuluttajat arvostavat kestävästi tuotettuja tuotteita ja palveluita. Yritykset, jotka huolehtivat kestävyydestä, voivat hyötyä siitä taloudellisesti esim. paremman maineen, asiakasuskollisuuden ja alempien kustannusten muodossa.

    Yhteis­kunnallinen yrittäjyys

    Yhteiskunnalliset yritykset pyrkivät positiiviseen yhteiskunnalliseen vaikutukseen, kuten sosiaalisten tai ympäristöön liittyvien ongelmien ratkaisemiseen.

    Yhteiskunnallisten yritysten tarkoituksena ei ole tuottaa mahdollisimman suurta taloudellista tulosta. Ne pyrkivät kannattavaan liiketoimintaan, mutta  käyttävät suurimman osan voitostaan tai ylijäämästään tietyn yhteiskunnallisen haasteen ratkaisemiseen. Haaste voi liittyä esim. paikallisyhteisöiden elinvoimaisuuteen, kestävän kehityksen tukemiseen, kulttuuriin, koulutukseen tai osallisuuteen työmarkkinoilla.

    Yhteiskunnallisen yrityksen toiminnassa pyritään vastuullisuuteen ja läpinäkyvyyteen. Hallinnossa ja henkilöstöpolitiikassa korostuu avoimuus ja osallisuus.

    Yhteiskunnallisiin yrityksiin kuuluvat myös sosiaaliset yritykset. Ne tarjoavat työtä pitkäaikaistyöttömille ja niille, joiden vamma tai sairaus vaikeuttaa työllistymistä.

    Sivu­toiminen ja kevyt­yrittäjyys

    Sivutoiminen tai kevytyrittäjyys voi parhaimmillaan mahdollistaa yritysidean testaamisen ja yritystoiminnan aloittamisen ilman päätoimisen yrittäjyyden riskejä.

    Sivutoiminen yrittäjä toimii nimensä mukaisesti esim. palkkatöiden tai opintojen rinnalla yrittäjänä. Töissä olevan, sivutoimista yrittäjyyttä suunnittelevan tulee huomioida

    • kilpailevan toiminnan kielto ja lojaliteettivelvoite päätoimen työnantajaa kohtaan
    • sivutoimisen yrittäjyyden ilmoittaminen työnantajalle.

    Kevytyrittäjyys tarkoittaa yrittäjämäistä toimintaa ilman omaa yritystä. Kevytyrittäjä laskuttaa asiakkaitaan laskutuspalvelun kautta.

    * Yksisarvinen on startup-yritys, jonka arvo on yli miljardi dollaria. (Kaikista startupeista ei tietenkään tarvitse tulla yksisarvisia.)

    Lapin korkeakoulujen startup-palvelu

    Tukea Lapin AMKin ja Lapin yliopiston väelle (startup-)yrittäjyyden alkutaipaleelle, esim. idean ja liiketoimintamallin kehittelyyn.

    Ota yhteyttä!

    Haluatko keskustella yrittäjyydestä tai antaa palautetta sivusta? Lähetä viesti oheisella lomakkeella!

    Voit ottaa yhteyttä myös sähköpostitse tai puhelimitse:

    Paula Kassinen
    startup- ja innovaatioasiantuntija
    Lapin korkeakoulukonserni

    etunimi.sukunimi@ulapland.fi
    040 4844 233

    2 + 7 =